มอบทุนการศึกษา

พิธีทำบุญและมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนเรียนดี และความประพฤติเรียบร้อย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวันและเขตราชเทวี ปีการศึกษา 2563

       วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม

จิตอาสาพระราชทาน เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

         บริเวณลานสนามกีฬ