เพลงมาร์ชโรงเรียน

เนื้อเพลงมาร์ชโรงเรียน

ชัยมงคล แดนดิน ถิ่นแสนงาม

เลื่องลือนาม เกรียงไกร ใฝ่ศึกษา

นำความรู้ สู่สังคม แห่งปัญญา

มุ่งนำพา สรรค์สร้าง แต่ความดี

สามัคคี น้องพี่ ร่วมกันพันผูก

เราลูกแดง น้ำเงิน รักศักดิ์ศรี

กีฬาเด่น เน้นคุณธรรมกตเวที

องค์เจดีย์ คุ้มครองเรา ชัยมงคล

ชัยมงคล รักชาติ ศาสน์กษัตริย์

มุ่งยืนหยัด วิชาการ ใฝ่ศึกษา

แม้วันนี้ น้องพี่ช่วยนำพา

สังคมไทย จะพัฒนา ให้รุ่งเรือง