โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    โรงเรียนจัดโครงสร้างหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยยึดสาระมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นสำคัญ แต่มีการปรับให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมต่าง ๆ ให้นักเรียนเลือกเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสำรวจ ความถนัดและความสนใจของตนเอง อันเป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจตนเอง และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปอย่างเหมาะสม

school_02
school_02
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น