นางสมใจ ลีลาวัฒน์
[ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยมงคล ]โครงสร้างบริหารงาน

นางพิศมัย โพธิ์ศรี
[หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ]

นางสาวนิภาภรณ์ เจริญสุขรุ่งเรือง
[หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ]

นายพีรพล  กระมล
[หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป]

นางสาวลัดดา อะรัญ
[หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล]