โครงสร้างบริหารงาน

นางสาวมยุรา เผ่าดี
[ผู้อำนวยการสถานศึกษา]

ครูยุวดี อินทยุง
[หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ]

นางสาวนิภาภรณ์ เจริญสุขรุ่งเรือง
[หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ]

ว่าที่ร้อยเอกอัศม์เดช จารุโสภณ
[หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป]

นางสาวลัดดา อะรัญ
[หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล]