ประกาศโรงเรียนวัดชัยมงคล เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง เปิดการเรียนการสอนขอ