ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 5 3 8
อนุบาลปีที่ 2 6 2 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 5
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 8 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 7 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 10 19
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 20 36
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 8 21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 22
นักเรียนทั้งหมด 85 82 167

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565