ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 5 2 7
อนุบาลปีที่ 2 6 1 7
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 7 9
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 4 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 14 27
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 8 20
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 9 17
นักเรียนทั้งหมด 77 68 146

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565