ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 1 3 4
อนุบาลปีที่ 2 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 10 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 12 24
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 19 34
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 10 23
นักเรียนทั้งหมด 82 81 163

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566