สัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียน

               รัศมี  หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา

               เจดีย์ปล้องไฉน  หมายถึง สถาปัตยกรรมของวัดชัยมงคล

               อักษรย่อ ช.ค. หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียนวัดชัยมงคล


สีประจำโรงเรียน

สีแดง – สีน้ำเงิน

ปรัชญา
มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นไทย


วิสัยทัศน์
มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ สุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำขวัญ
วินัยดี กีฬาเด่น เน้นวิชาการ


คติพจน์
ตั้งใจเรียน เพียรศึกษา เพื่อสัมมาอาชีพ


อัตลักษณ์
ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยจิตสาธารณะ


เอกลักษณ์
นาฏศิลป์ดี ดนตรีเด่น


พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
3. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และแหล่งเรียนรู้