ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำน