ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

    “โรงเรียนวัดชัยมงคล”   เดิมชื่อ   โรงเรียนวัดช่างแสง  โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน มีเนื้อที่ 1 ไร่   3 งาน  79  ตารางวา เริ่มเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2476  ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ด้วยงบประมาณกระทรวงธรรมการ มีนายดาบสาหร่าย  ชื่นอุดม เป็นครูใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดช่างแสง  เป็นโรงเรียนวัดชัยมงคล

     ในวันที่  3  ตุลาคม 2516 เกิดเพลิงไหม้บ้านราษฎร  และลุกลามมาไหม้อาคารเรียน ต้องอาศัยอาคารเรียนที่ศาลาการเปรียญ และฝากเรียนที่โรงเรียนปทุมวัน

     ในปี พ.ศ. 2517 ได้รับมอบอาคารเรียนใหม่จากกรุงเทพมหานคร  แทนอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ได้รับที่ดินเพิ่มจากราชพัสดุ มีเนื้อที่ 52 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการทางการเรียน  เนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา

     ในปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนวัดชัยมงคล  สำนักงานเขตปทุมวัน  ได้รับโอกาสจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  คัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

     ปัจจุบันโรงเรียนวัดชัยมงคล ได้จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น