ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน

ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น