แจ้งรายละเอียดการเข้ารับวัคซีน

              ด้วย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครมีความประสงค์ฉีดวัคซีนให้กับเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยให้สถานศึกษาลงทะเบียนยื่นความประสงค์ให้แก่นักเรียนในสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

              โรงเรียนวัดชัยมงคลจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกในการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บัดนี้โรงเรียนได้แจ้งรายชื่อนักเรียนที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียด การรับวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 จำนวน 38 คน เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง แต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน เพื่อให้สามารถจำแนกได้สะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้ทางโรงเรียนจัดรถตู้ รับ-ส่ง รถออก เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดชัยมงคล

          สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม ประกอบด้วย

          1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี)

           2. หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง