เลื่อนประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

           เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเรื่อง การเลื่อนประชุมผู้ปกครองนักเรียน จากเดิมกำหนดประชุมใน        วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน  2564  ณ โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน

           หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  และขอให้ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนติดตามข่าวสารจากโรงเรียนเป็นระยะ ๆ ครับ