ประกาศโรงเรียน ให้เดินทางกลับ เพื่อเตรียมตัวเปิดภาคเรียน