ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนวัดชัยมงคล ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ