ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

       ทางโรงเรียนวัดชัยมงคล ได้ทำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามความพร้อมของผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระหว่างวันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564

       ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนออนไลน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองกำกับ ดูแล ติดตามให้นักเรียนเรียนออนไลน์ตามตารางสอนที่กำหนด พร้อมทำแบบฝึกหัด ใบงาน ส่งคุณครูอย่างสม่ำเสมอ