ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 🎉🎉🎉
ได้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์เพื่อเป็นอาสาสมัครดิจิทัลและแข่งขัน Pitching พัฒนาโปรเจคแก้ปัญหาภัยไซเบอร์ในสถานศึกษาและชุมชน
รายชื่อผู้เข้าร่วม cyber scout
หมู่ 32
ครูอัศม์เดช จารุโสภณ
เด็กชายอศิรขวัญ โคตถา
เด็กหญิง ฐิติมา อังคนิช
เด็กหญิง แพรวา ภูมี
เด็กหญิง กัญญาณัฐ อู่ทอง
เด็กหญิง กฤตยาสิริ ศิริแพทย์
หมู่ 33
ครูจันทร์เพ็ญ จันทร์เรือง
เด็กชาย โดม –
เด็กหญิง สิรินทรา พุ่มทุมมา
เด็กหญิง ปริยากร คำพิทูล
เด็กหญิง จิราภา นิลดรหวาย
เด็กหญิง สายธาร คำวัง