ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนสวนลุมพินี (ป.6) และโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ (ม.3)