ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนวัดชัยมงคล ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายน