โรงเรียนวัดชัยมงคลคว้ารางวัลสุดยอดโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก มุ่งมั่นสร้างความตระหนัก-ปลอดโรคจากโรงเรียนสู่ชุมชน 🏆🙌

3 โรงเรียน กทม. คว้ารางวัลสุดยอดโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก มุ่งมั่นสร้างความตระหนัก-ปลอดโรคจากโรงเรียนสู่ชุมชน 🏆🙌

(7 ก.พ. 67) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มอบรางวัลสุดยอดโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกและสุดยอดนักเรียนอาสาปกป้องชุมชนห่างไกลไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รองปลัด กทม. กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นการรวมพลังของชุมชนในการต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกสำเร็จไปอีกหนึ่งก้าว โครงการ “โรงเรียนติดการ์ด ห่างไกลไข้เลือดออก” เป็นการสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้แก่ชุมชน โดยมีผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างโรงเรียน คุณครู และนักเรียน มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความตั้งใจจริงของโรงเรียน คุณครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำเสนอโครงการและกิจกรรมที่ช่วยลดค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน ซึ่งสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้เช่นกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความตระหนักรู้และการสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกที่ทุกคนในชุมชนสามารถทำได้ทุกวัน กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ส่งเข้าประกวดเปรียบเสมือนนวัตกรรมทางความคิดที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนให้ปลอดไข้เลือดออก แต่สิ่งที่สำคัญยิ่ง คือ ขอให้ทุกคนไม่หยุดคิดและพัฒนาวิธีปกป้องชุมชนให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก เพราะในอนาคตความคิดหรือโครงการต่าง ๆ อาจสร้างแรงบันดาลใจจนเกิดนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้ และกรุงเทพมหานครจะยังคงสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายไข้เลือดออกเป็นศูนย์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติของประชาชน ขอขอบคุณ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด สำนักอนามัย และสำนักการศึกษา ที่รวมพลังกันสร้างสังคมปลอดไข้เลือดออกและความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่คนไทยไปด้วยกัน 

สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดี และชื่นชม โรงเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก และนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดนักเรียนอาสาปกป้องชุมชนห่างไกลไข้เลือดออก ผลงานของทุกท่านที่ได้รับรางวัล จะเป็นสิ่งยืนยันว่าเรามีพลัง ศักยภาพ ที่จะเป็นกำลังสำคัญให้ที่ทำให้ชุมชนปลอดไข้เลือดออก

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักการศึกษา ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ได้ร่วมมือกันในการลดปัญหาไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ด้วยการรณรงค์ สื่อสาร และให้ความรู้ กับชุมชนและโรงเรียน ซึ่งใน ปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการ “โรงเรียนติดการ์ด ห่างไกลไข้เลือดออก” โดยมีโรงเรียนเป้าหมายในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกสูงของปี พ.ศ. 2565 และได้มีการดำเนินกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น การให้ความรู้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง พร้อมทั้งมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมระหว่างเดือนเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2566 เพื่อชิงรางวัลสุดยอดโรงเรียนปลอดภัยไข้เลือดออก ซึ่งมีโรงเรียน 3 แห่ง ที่ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม 2. โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน 3. โรงเรียนวัดชัยมงคล เขตปทุมวัน และมีนักเรียนจำนวน 6 ราย ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนักเรียนอาสาปกป้องชุมชนห่างไกลไข้เลือดออก

ในการนี้ นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวประภาพรรณ พรหมมาตร ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการเพื่อสังคม บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการสำนักอนามัย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา โรงเรียนและนักเรียนผู้ชนะจากโครงการ “โรงเรียนติดการ์ด ห่างไกลไข้เลือดออก” และผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน