เสริมสร้างประสบการณ์ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะอาชีพ

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
       โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ประสานขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าชัยมงคล (นายเสกสรร มาสงค์ )       อดีตประธานนักเรียน นายณรงค์ศักดิ์ ภูเต้าน้ำ คกก.สถานศึกษา ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจร่วมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะอาชีพ “ม๊อคเทลผลไม้คลายร้อน” ให้กับศืษย์น้อง ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อเตรียมพร้อมนำเสนอผลงาน “ปทุมวันเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ” ในวันที่ 20 กันยายน 2565 บรรลุตามเป้าหมาย พร้อมๆๆๆ สู้ๆๆๆ