เปิดเทอม On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด กทม. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน ได้เปิดเรียนรูปแบบ On Site ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  มีนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายสายชล จังสมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เขตปทุมวันตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยนางสมใจ ลีลาวัฒน์พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคลให้การต้อนรับ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
     -นักเรียนผ่านจุดคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์หรือสบู่อยู่เสมอ
     – นักเรียนทุกคนที่ได้รับการยืนยันอนุญาตจากผู้ปกครองเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ด้วยชุด ATK และนั่งรอฟังผลประมาณ 5-15 นาที
     – รับประทานอาหารเช้าด้วยภาชนะรายบุคคล
     – สอบถามประวัติและตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
     – ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
     – ผอ.ให้โอวาทและฟังคำแนะนำจากครูเวรประจำวัน และครูอนามัยประจำโรงเรียน
     – ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นรับถุงสุขภาพ ประกอบด้วย ช้อน-ส้อม แก้วน้ำคนละ 1 ชุด