เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน ที่ให้ความอนุเคราะห์ มาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566
โรงเรียนวัดชัยมงคล ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน ที่ให้ความอนุเคราะห์ มาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ให้กับโรงเรียนวัดชัยมงคล