อบรมการยุติการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

       โรงเรียนวัดชัยมงคล ขอขอบคุณ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 7 และซอนต้ากรุงเทพ 2 ที่ได้มอบโอกาสและสนับสนุนการอบรมสัมมนาหัวข้อ “การยุติการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
และยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก” บรรยายโดยวิทยากรท่าน อ.ถาวร โชติชื่นและ อ.สุธวัฒน์ ชมพูพงษ์  ให้กับนักเรียนระดัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
พร้อมแจกข้าวสาร เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์เครื่องเขียน ลอดช่องและเฉาก๊วยให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคลทุกคน