สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 263 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3