สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการวิจัย เรื่อง “การจัดการและลดผลกระทบมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน”

 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการวิจัย เรื่อง “การจัดการและลดผลกระทบมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน” ภายใต้แพลตฟอร์มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้ากิจกรรมวิจัย
ในการนี้โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้รับการสนับสนุน จากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คุณนพรุจ นาคจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯ)​ และบริษัท ไทเซอิ (ประเทศไทย)​ และ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่น (ประเทศไทย)​ ติดตั้งระบบติดตามและจัดการคุณภาพอากาศในห้องเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนวัดชัยมงคล
⛅ ติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมคู่มือ
⛅ ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดมลพิษอากาศแบบปล่อยอนุภาครุ่น Panasonic​ Air-e Nanoe X generation​
โรงเรียนวัดชัยมงคล โดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอขอบพระคุณที่ท่าน ให้ความอนุเคราะห์ แก่โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคลในครั้งนี้🙏