ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา

วันจันทร์ ที 17 กรกฎาคม 2566
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา และได้มีการแนะนำการตรวจ HIV ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา รู้จักการป้องกัน และเชิญชวนให้เข้ารับการปรึกษาและการตรวจ HIV
.
โรงเรียนวัดชัยมงคล ขอขอบคุณศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์มา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏🏻🥰