ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล