ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ พระครูวินัยธร ธวัช ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสุธรรมชัยธัช