รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อโฆษณารณรงค์ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ปี 2561

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อโฆษณารณรงค์ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ปี 2561 จัดโดยสำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

จัดทำโดย : ทีม WCMK Studio 1.เด็กชายพิชชากร แก้วแต้ม (ตากล้อง/กราฟิก) 2.เด็กหญิงปัญญดา จันทร์เพ็ง (กำกับบท) 3.เด็กชายคมกฤช ช้างหม้อ (กำกับภาพ) 4.เด็กชายสุภนัย พิลึก (ตัดต่อ) 5.เด็กชายวัชรากร ติครบุร (นักแสดง) 6.เด็กหญิงบุษยมาศ นนทะชัย (นักแสดง) 7.เด็กหญิงวรรณภา บุราคร (นักแสดง) 8.เด็กชายอนวัช ยะกุณะ (เสียงบรรยาย) 9.ครูพีรพล กระมล (นักแสดง) 10.ครูลัดดา อะรัญ (นักแสดง) 11.ครูไพรวัลย์ คิ้วสุนทรเนตร (ครูที่ปรึกษาโครงการ)