ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ จัดโดยนักศึกษาพยาบาลตำรวจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

 โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดย นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ จัดโดยนักศึกษาพยาบาลตำรวจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากที่ดี เพราะสุขภาพช่องปากที่ดี จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ต่อไป