ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี “วันลอยกระทง” วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

 โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี “วันลอยกระทง” วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
👉ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง
👉 การประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตองธรรมชาติ ของนักเรียน
👉 การแสดงรำวงของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์
👉 การประดิษฐ์กระทงของนักเรียนในทุกระดับชั้น
👉 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมรำวง และลอยกระทงร่วมกัน
ในการนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระครูประยุต ปุญญากร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล สนับสนุนเงินรางวัลในการประกวด ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น และท่านกล่าวเล่าประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง ให้แก่นักเรียนทุกคนได้รับทราบ พร้อมทั้งให้ศีลให้พรแก่ผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคลทุกคน