ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเอดส์โลก”

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเอดส์โลก” องค์กรอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) และนำนักเรียนร่วมเดินณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก