ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

    นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนอาชีพ) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนวัดชัยมงคล สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
    โดยมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินการตามโครงการจัดห้องเรียนอาชีพ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน สามารถเข้าถึงกลุ่มอาชีพพื้นฐานตามความถนัดความสนใจ และสะสมหน่วยการเรียนรู้ในการขอรับคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษาต่อไป