ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล เข้าร่วม “พิธีส่งมอบระบบติดตามและจัดการคุณภาพอากาศในห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

     นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล เข้าร่วม “พิธีส่งมอบระบบติดตามและจัดการคุณภาพอากาศในห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน” ณ ห้องประชุมเศรษฐมานิต ชั้น 15 อาคารสรรพศาสตร์วิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนที่ทำให้กิจกรรมวิจัย เรื่อง”การจัดการและลดผลกระทบมลพิษอากาศอย่างยั่งยืน” สำเร็จตามเป้าประสงค์ ของสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม และได้รับมอบระบบติดตามและจัดการคุณภาพอากาศในห้องเรียน ระดับชั้นปฐมวัย
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ แล้วเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะ🙏