ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดชัยมงคล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้