นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และ นางสาวสกุนตลา สงวนงาม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้มาพบปะและให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

        นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล มอบหมายให้คุณครูสุธินี พูดดี คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนางสาวยุวดี อินทยุง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  ( NT ) ปีการศึกษา 2566 การทดสอบประกอบด้วย

📍 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

📍 ความสามารถด้านภาษาไทย

         ในการนี้ นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และ นางสาวสกุนตลา สงวนงาม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้มาพบปะและให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3