นางสาวมยุรา เผ่าดี พร้อมด้วยคณะครู และประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอสรุปผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี พร้อมด้วยคณะครู และประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอสรุปผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยโรงเรียน นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ที่มาฝึกงาน ณ โรงเรียนวัดชัยมงคล ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
ขอขอบคุณ อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลทุกท่าน ที่ให้เกียรติโรงเรียนวัดชัยมงคลได้เป็นสถานที่ ฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้