นางสาวมยุรา เผ่าดี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยโรงเรียน นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

 โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยโรงเรียน นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ณ โรงเรียนวัดชัยมงคล ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566