นางสาวพัชรินทร์ ปีติศิวะเวทย์ และ นางสาวชลากร เจริญผล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชัยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2561
นางสาวพัชรินทร์ ปีติศิวะเวทย์ และ นางสาวชลากร เจริญผล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชัยมงคล โดยมีนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ มีประเด็นการตรวจเยี่ยมดังนี้
👉 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน
👉 การเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ o-net
👉 ติดตามการใช้สื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
👉 ติดตามการแก้ปัญหาด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
❤️พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ของโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครต่อไป🙏❤️