นักเรียนแกนนำโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่าย TO BE NUMBER ONE

      นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมด้วยคุณครูสุธินี พูดดี คุณครูอัศม์เดช จารุโสภณ และนักเรียนแกนนำโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนวัดลาดพร้าว เพื่อเป็นฐานการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE สร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”