นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่4 ฝึกปฏิบัติงาน “ตรวจสุขภาพนักเรียน” ทุกระดับชั้น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ

 นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่4 ฝึกปฏิบัติงาน “ตรวจสุขภาพนักเรียน” ทุกระดับชั้น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ จัดอบรมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยม ให้ความรู้เรื่องสุขภาพในกิจกรรมหน้าเสาธง รวมถึงการจัดบอร์ดกิจกรรมวันเอดส์โลก ตลอดจนสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน