นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กล่าวอำลา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ด้วยเสร็จสิ้นภารกิจในการฝึกปฏิบัติงาน ในครั้งนี้

 นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ที่มาฝึกงาน ณ โรงเรียนวัดชัยมงคล ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 กล่าวอำลา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ด้วยเสร็จสิ้นภารกิจในการฝึกปฏิบัติงาน ในครั้งนี้
ขอขอบคุณ อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลทุกท่าน ที่ให้เกียรติโรงเรียนวัดชัยมงคลได้เป็นสถานที่ ฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้