หนังสั้น เรื่อง My Friend

หนังสั้น เรื่อง My Friend จากทีม WCMK Junior Studio ส่งเข้าประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ปี 2563หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid – 19

จัดทำโดย
1.เด็กหญิงเกษราภรณ์ ม่วงอ่อน
2.เด็กหญิงธมลวรรณ สวัสดิ์นะที
3.เด็กชายธีรภัทร กาฬภักดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูที่ปรึกษา
คุณครูไพรวัลย์ คิ้วสุนทรเนตร