ค่ายวิชาการ ประจำปี 2565

      นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคลเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการ ประจำปี 2565
โดยนางพิศมัย โพธิ์ศรี ครู คศ.2(3) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมจัดฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติได้จริง #สนุกสุขกับการเรียนรู้