กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567”

 โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567” โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโทษของบุหรี่และสารเสพติด ความรู้เรื่องสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 🚫🚬