กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2563

              ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้จัดกิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระหนัก ในการป้องกันสาธารณภัย และสร้างจิตสำนึกในความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากร โดยมีวิทยากรให้ความรู้บรรยาย เรื่องอัคคีภัย ประเภทถังดับเพลิง การเอาตัวรอดจากอัคคีภัย และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยจากทีมวิทยากร