กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียนวัดชัยมงคล ประจำปีการศึกษา 2563

                วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านวัดชัยมงคลได้จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง