การเรียนรู้ วิชาสูทกรรม เพื่อฝึกทักษะการประกอบอาหารยังชีพในป่า

          กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสูทกรรม เพื่อฝึกทักษะการประกอบอาหารยังชีพในป่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในระดับชั้น ป.4-ม.3 เพื่อเรียนรู้และสร้างทักษะในการประกอบอาหาร เพื่อจะได้นำไปใช้ในการเข้าค่ายพักแรม