การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 นายอิทธิพล อิงประสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชัยมงคล เพื่อดูความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ โดยมีประเด็นการตรวจเยี่ยม ดังนี้
➡️ ความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน ความสะอาด สภาพแวดล้อม โดยรอบของโรงเรียน
➡️ มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน การใช้งานกล้องวงจรปิด CCTV
➡️ ตรวจสอบถังดับเพลิง และ ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
➡️ ความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหารของนักเรียน ความสะอาดของโรงอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ ตู้เครื่องกรองน้ำดื่ม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งาน
➡️ ความสะอาดของห้องน้ำนักเรียน ชาย หญิง
➡️ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2566
โดยท่านชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนวัดชัยมงคล ในการเปิดภาคเรียนครั้งนี้💐🎉
โรงเรียนวัดชัยมงคลขอขอบพระคุณ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวันและคณะ ผู้ตรวจเยี่ยมทุกท่านค่ะ🙏❤️