การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำหนดจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป และให้ผู้ปกครองได้พบปะกับคุณครูประจำชั้น เพื่อรับทราบปัญหาของลูก ๆ นักเรียนรายบุคล ทำความเข้าใจ และหาวิธีช่วยกันดูแลนักเรียนร่วมกัน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้แจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครอง และจัดการประชุมตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
.
ทางโรงเรียนวัดชัยมงคล ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่สละเวลาอันมีค่า มาร่วมประชุมกันในครั้งนี้ 🙏🏻🥰